Image

Úřední deska

Zde se budou promítat informace z bakalářské nástěnky...

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název školy:
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Adresa školy:
Masarykova 197, 284 01, Kutná Hora

Právní forma:
Příspěvková organizace

Vymezení předmětu činnosti:
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Její hlavní činností je výchova a vzdělávání žáků ve studijních oborech Elektrotechnika a Informační technologie. 

Zřizovatel:
Středočeský kraj

Adresa zřizovatele:
Zborovská 11, 150 21 Praha

Zřizovací listina:
č.j. OŠMS/5876/2001 ze dne 30. 11. 2009

Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol:
č.j. 12096/99-21 ze dne 15. 2. 1999, s účinností od 1. 3. 1999

Ředitel:
Ing. Josef Treml, treml@voskh.cz

Zástupci ředitele:
Ing. Petra Mašínová, masinova@voskh.cz
Mgr. Anita Krulišová, krulisova@voskh.cz
Ing. Zbyněk Vála, vala@voskh.cz

Výchovný poradce:
PhDr. Eva Morawská, morawska@voskh.cz

Školní psycholog:
Mgr. Iveta Zatřepálková, zatrepalkova@voskh.cz

ŠVP koordinátor:
Ing. Martin Procházka, prochazka@voskh.cz

ICT metodik a koordinátor:
Ing. Martin Procházka, prochazka@voskh.cz

Metodik prevence:
Ing. Dana Landová, landova@voskh.cz

IT technici:
Tomáš Veselý, vesely@voskh.cz
Jiří Karban, karban@voskh.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Mgr. Roman Bartoníček, bartonicek@gymkh.eu

Identifikace školy:
IZO 061 924 059

IČO:
619 240 59

REDIZO:
600 007 286

Bankovní účet:
9332840277/0100

Součásti školy:
Střední průmyslová škola
Domov mládeže
Školní jídelna
Vyšší odborná škola
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Číslo telefonu:
+420 327 588 811

Datová schránka:
8nmxism

E-mail elektronické podatelny:
vomkh@kr-s.cz

Hlavní E-mail školy:
info@voskh.cz

Webové stránky:
https://www.voskh.cz 

Pokladna a kancelář vyřizuje veškeré platby studentů (mimo placení poplatků za stravné a ubytování) a platby za poskytnuté služby (druhopisy, pronájem školních prostor, zálohy a platby na akce pořádané školou, atd.). Platby lze uskutečnit v hotovosti v úředních hodinách poklady nebo bezhotovostně na účet školy 9332840277/0100 s variabilním symbolem žáka. Dále vystavuje potvrzení o studiu a další průkazy.

Sekretářka školy:
Lucie Machová

E-mail:
machova@voskh.cz

Telefon:
+420 327 588 811, +420 601 566 655

Úřední hodiny

Pondělí8:0015:00
Úterý8:0015:00
Středa9:0015:00
Čtvrtek8:0015:00
Pátek8:0014:00

V případě nepřítomnosti sekretářky školy jí zastupují pracovníci ekonomického oddělení

Důležité upozornění:
Studenti hradí náhradu škody v případě ztráty zapůjčených učebnic či vratnou zálohu na klíček od šatní skříňky. Vyplácení zálohy za klíček se uskuteční dnem ukončení studia nebo dnem vykonání maturitní zkoušky. Později záloha na klíček propadá.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

 2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

 3. Každá osoba – oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít.

  a) písemně elektronicky na e-mailové adrese (oznameni@voskh.cz)
  b) v listinné podobě na adresu Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
  c) nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
  d) telefonicky

  buď škole
  nebo ministerstvu spravedlnosti

 4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 5. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

 6. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 7. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

 8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

 9. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:


  Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení

  Jméno, příjmení pověřené osoby

  Ing. Josef Treml

  Adresa pro zasílání písemných oznámení

  Masarykova 197, 284 01, Kutná Hora

  Telefon

  +420 327 588 844

  e-mail

  oznameni@voskh.cz

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
Elektronická podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

Prohlášení o přístupnosti těchto stránek
Zásady zpracování osobních údajů

Partneři školy

Kontakt


Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a
Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197, Kutná Hora, 28401, Česká republika

E-mail: info@voskh.cz
E-podatelna: vomkh@kr-s.cz
Telefon: +420 327 588 811
Datová schránka: 8nmxism
IČ: 61924059
REDIZO: 600 007 286
Číslo účtu: 9332840277/0100

    

 

Partneři školy

© 2023 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
All Rights Reserved
Designed by Martin Procházka